Bulgaria England
Facebook Email
          

Лични Данни


 • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Съхраняват се за срока изискващ се от Закона за туризма и се унищожават чрез изгаряне след изтичането му, за което се съставя протокол с подписите на присъстващите лица.
 • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации или запитвания за такива от Ваша страна и няма да бъде предоставяна за други цели.
 • Хотел "Елит Палас и Спа" има право да събира и използва информация относно своите клиенти, когато същите се регистрират или направят резервация.
 • Информацията, чрез която клиентът на хотела може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която клиентът предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Хотел "Елит Палас и Спа" услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
 • Хотел "Елит Палас и Спа" няма да използва Вашите лични данни за маркетинг цели.
 • Хотел "Елит Палас и Спа" гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
  - установяване на контакт с клиентите при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане
  - издаване на фактура
  - помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами
  - информиране относно цени или услуги
  - предоставяне на услуги и поддръжка
  - известяване за нови услуги или продукти
  - предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.
 • Хотел "Елит Палас и Спа" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез имейл , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Хотел "Елит Палас и Спа" има право да предостави личната информация за клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
 • Клиентът има право да подаде жалба до орган за защита на личните данни при установяване на злоупотреба с тях.
 • Клиентът има право да оттеглят съгласието си по всяко време, след изтичане на изискуемия срок за съхранение по Закона за туризма.
 • Хотел "Елит Палас и Спа" се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  - е получил изричното съгласие на клиента при резервацията или в по-късен момент
  - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  - в други посочени в закона случаи.

 • Адрес: България, гр. Балчик, п.к. 9600, Курортна зона 'Двореца', ул.'Албенско шосе'
 • Тел. Рецепция: +359 579 7 69 59
 • Тел. Резервации: +359 897 00 16 15
 • Тел. Управител: +359 899 94 94 70
 • E-mail: office@spahotelelit.com

Десислава Тонева - управител